Abtract Summary

If some Native Americans now speak English, have they actually "vanished"? Nonsense! DNA does not lie. Should they be publicly ridiculed for restoring the language of their native forefathers? Sounds absurd, doesn't it?
As the subject of a highly disingenuous article by Prof. Jenny H. Larsson in a popular Swedish magazine, Pashka reiterates that his restored Jatvingian lexicon is of an Indigenous Peoples' Language - with which he has local cultural and direct genetic connections to, and has by birthright an Indigenous Right to use that language & culture without discrimination (
or intentional public defamation ). Språktidningen declined to publish a rebuttal.
TERRA JATWEZENORUM was the birthplace of Raphael Lemkin, who created the word "
Ethnocide". Professor Larsson states the Jatvingians have "vanished". Not only is that a lie - it is, by definition, ethnocide. DNA does not lie. Mes paliksim. Kails!

 

En Rebuttal till - Ta inte listan på orden! - I Språktidningen 10/2015

"Ta inte listan på orden!" är ett direktiv att dölja bevis.

Detta är inte vad jag skulle förvänta sig av skandinaver, men vem är jag?

Jag är Joseph Pashka, den "Skurk" av artikeln.

Professor J. H. Larsson, som en expert på baltiska språk, säger Joseph Pashkas hemsida med jatvingiska ord är ren fantasi och förfalskning.

Om Joseph Pashka hemsida är "ren fantasi" och "förfalskning", varför professor Larsson använder samma ord, såsom sudoviska "Kellewesze", i hennes publikationer 2010? Professor Larsson döljer informationen.

Professor Larsson konstaterade att webbsida har grammatiska paradigm och en liten del på fraser, vilket skulle vara fantastiskt om vi visste att mycket om detta språk, men tyvärr är verkligheten annorlunda.

En grammatik av närbesläktade fornpreussiska har varit i tryck sedan 1974. Den innehåller också sådana grammatiska paradigm. Joseph Pashka brevväxlade med författaren länge sedan. Den webbsida har hänvisning till sin bok och även en bild.
Så varför dölja förekomsten av en sådan grammatik?

Är inte en repetitiva undanhållande av fakta en avsiktlig förvrängning av dem?

Kom ihåg titeln? Dölja bevis! Vänligen följa!

När det gäller "fantasi" fraser, de flesta är två enkla ord, som "God dag". Joseph Pashka fortfarande använder dem när du skriver till fornpreussiska forskare, som nu gamla vänner
Detta är inte raket vetenskap.

Professor Larsson hävdade enda som bevaras är en liten ordlista som innehåller 215 ord. Professor Larsson vet mycket väl av en medeltiva bok av H. Meletius av Sudauernas, av deras seder, och prover fraser i deras språk, och i själva verket används som Meletius resurs (re: "Kellewesze") i hennes 2010 publikation.

En hänvisning till Meletius bok och reproduktion av hans sudoviska ord (som " kails ") återfinns i inledningen till den restaurerade lexikon av Joseph Pashka.

Men varför dölja dessa fakta? Spänningen tätnar!

Professorn Larsson nämnde flod och insjö namn nära min familj gamla hemman som beskriver färg ( "orden kirsn-," svart ", och gail-," vita "), men dold omnämnande av dessa exakt samma ord i min restaurerade lexikon.

Professor Jenny H. Larsson också dold omnämnande av K. Buga, vars exakt samma ( "kirsn- & gail- " ) text som hon tydligen plagierade som sin egen ursprungliga forskning. Se sidan 78 i "Kalba Ir Senove" av K. Buga ( Kaunas, 1922 ).

Professor Larsson dold nämna min användning av ordet "restaurerade" för att beskriva min lexikon.

Professor Larsson verkar besatt av hemlighållande av information som inte kan stödja henne mindre än smickrande anklagelser om mig.

Den restaurerade Herrens bön och Ave Maria aldrig diskuterades. Varför inte ?

Min restaurerade lexikon är bara en vanlig mans bevarandet av ett inhemska språk, och som en genetiskt testade direkt ättling till en Jatvinger, är det min ursprungsfolk rätt att göra så, och min rätt att använda media utan diskriminering (artiklarna 13 och 16).

Min webbsida har en riktlinje för användarna. Den kan användarna av Sudauerna och Jatvingerna. Punkt. Period. Andra kan visa det, men inte använda den.

Att fela är mänskligt, men professor J. H. Larsson har överskridit hennes gräns.

Jag tycker inte om ärekränkning. Jag bör inte förväntas att gilla det.
Svensk lag förbjuder det

- Joseph Pashka,  3/18/2016
 

 

English Translation of the Swedish Rebuttal above

 

A Rebuttal to – Do not list the words! - in Språktidningen 10/2015

"Do not list the words!" is a directive to conceal the evidence.

This is not what I would expect of Scandinavians, but who am I ?

I am Joseph Pashka, the "villain" of the article.

Professor J. H. Larsson, who is an expert on Baltic languages, says Joseph Pashka's website with Jatvingian words are "pure fantasy" and "forgery".

If Joseph Pashka's website is "pure fantasy" and "forgery", why does Professor Larsson use the same words, such as Sudovian "Kellewesze", in her 2010 publication? Professor Larsson is concealing information.

Professor Larsson noted that the website has grammatical paradigms and a small section of phrases, which would be great if we knew a lot about this language, but unfortunately, the reality is different.

A Grammar of the closely related Old Prussian has been in print since 1974. It also includes such grammatical paradigms. Joseph Pashka corresponded with the author long ago. The website has reference to his book, and even a picture.

So why conceal the existence of such a Grammar ?

Is not a repetitive concealment of facts a deliberate misrepresentation of them ?

Remember the title? Conceal the evidence!  Please comply !

As for "fantasy" phrases, most are two simple words, like "Good day." Joseph Pashka still use them when writing to an Old Prussian scholar, by now old friends

This is not rocket science.

Professor Larsson claimed the only thing preserved is a small dictionary containing 215 words. Professor Larsson knows very well of a medieval book by H. Meletius about Sudovians, their customs, and samples of phrases in their language, and in fact used a Meletius resource (re: "Kellewesze") in her 2010 publication.

A reference to the Meletius' book and reproduction of his Sudovian words (like " kails ") is found in the introduction to the restored lexicon of Joseph Pashka.

But why conceal these facts ? The plot thickens!

Professor Larsson mentioned the river and lake names near to my family's old homestead that describe color ( "kirsn- words," black ", and gail-," white "), but concealed mention of these exact same words in my restored lexicon.

Professor Jenny H. Larsson also concealed mention of K. Buga, whose exact same ( "kirsn- & gail- " ) text she evidently plagiarized as her own original research. See Page 78, in "Kalba Ir Senove", by K. Buga ( Kaunas, 1922 ).

Professor Larsson concealed mention of my use of the word "restored" to describe my lexicon.

Professor Larsson seems obsessed with the concealment of information that does not support her less than flattering accusations about me.

The restored Lord's Prayer and the Ave Maria were never discussed. Why not ?

My restored lexicon is just an ordinary man's conservation of an indigenous language, and as a genetically tested direct descendant of a Jatvingian, it is my indigenous right to do so, and my right to use media without discrimination ( Articles 13 and 16 ). My website has a user guideline. It allows Sudovian and Jatvingian users. Period mark. Period. Others may view it, but not use it.

To err is human, but Professor J. H. Larsson has exceeded her limit.

I do not like Defamation. I should not be expected to like it.

Swedish law prohibits it.

- Joseph Pashka

 

~ Suum Cuique ~
 

Kazimieras Būga

"
Esamoji medžiaga neduoda nė vieno kalbos fakto,
kuris rodytų jotvingius kalbėjus ne prūsų kalbos tarme.“

- K. Jablonskis

 

 

Ятвезь
Ятвезь
 

Click Here for the PDF version

 

Link to the Språktidningen article of 10-2015

Link to the 1922 original text on page 78, by K. Buga
 

 

 

"Kellewesze"

a painting by R. Poska

Sūdovian was the language of our forefathers in Sūdava.
It is, our language.

 

Any Questions?
If you have any questions or objections - please raise your hand.