Luke 8
Codex Bezae

1- kai egeneto en tw kaqexhV kai autoV
diwdeuen kata polin kai kwmhn
khrusswn kai euaggelizomenoV
thn basileian tou Qu kai oi .ib . met autou
2 kai gunaikeV tineV ai hsa[n] teqerapeumenai
apo pneumatwn ponhrwn kai
asqeneiwn Maria h kaloumenh
Magdalhnh ex hV .z. daimonia exelhluqei
 
Fol 215B
3 kai Iwana gunh Couza epitropou
Hrwdou kai Sousanna kai eterai pollai
aitineV kai dihkonoun autoiV ek twn
uparcontwn autwn 4 sunelqontoV
de oclou pollou kai twn, thn polin
epiporeuomenwn proV auton, eipen
* parabolhn toiauthn proV autouV
5 exhlqen o speirwn * speirai ton sporon
autou kai en tw speirein * o men epesen
para thn odon kai katepathqh kai ta
peteina * katefagen auto 6 kai allo
epesen epi thn petran kai fuen exhranqh
dia to mh ecein ikmada 7 kai allo epesen
*meson twn akanqwn kai sunfueisai
ai akanqai apepnixan auto 8 kai allo
epesen epi thn ghn thn agaqhn kai kalhn
kai fuen kai epoihsen karpon ekatontaplasiona
tauta legwn efwnei o ecwn wta
akouein akouetw 9 ephrwtwn de
auton oi maqhtai autou legonteV to tiV eih
h parabolh auth 10 o de eipen umein
dedotai ta musthria thV basileiaV tou Qu
gnwnai toiV de loipoiV
en parabolaiV ina bleponteV mh eidwsin
kai akouonteV mh suniwsin 11 estin de
auth h parabolh o sporoV estin o logoV
o tou Qu 12 oi de para thn odon eisin
oi akolouqounteV wn; ercetai o diaboloV
kai airei apo thV kardiaV autwn ton logon
ina mh pisteusanteV swqwsin 13 oi de
epi thn petran oi otan akouswsin meta
caraV decontai ton logon kai * rizan
ouk ecousin oi proV kairon pisteuousin
 
 
Fol 216B
kai en kairw peirasmou afistantai
14 to de eiV taV akanqaV peson outoi eisin
oi akousanteV kai upo merimnwn
ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi
sunpneigontai kai ou telesforousin
15 to de eiV thn kalhn ghn outoi eisin
oitineV en kardia agaqh akousanteV
ton logon tou Qu katecousin kai
karpoforousin en upomonh
16 oudeiV de lucnon ayaV kaluptei auton
skeuei h upokatw thV kleinhV tiqhsin
alla epi thn lucnian tiqi ina oi eis-
poreuomenoi blepwsi[n] to fwV
17 ou gar esti[n] krupton o ou faneron estai
oude apokrufon alla ina gnwsqh
kai eiV faneron elqh 18 blepete oun
pwV akouete : oV gar an ech doqhsetai
autw kai oV an mh ech arqhsetai
ap autou kai o dokei ecein 19 paregenonto de
proV auton h mhthr autou kai oi adelfoi
autou kai ouk hdunanto suntucein
autw dia ton oclon 20 aphggelh de autw
oti h mhthr sou kai oi adelfoi sou
exw esthkasin zhtounteV se * 21 o de
apokriqeiV eipen * autoiV : h mhthr mou kai oi
adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou Qu
akouonteV kai poiounteV 22 Egeneto de
en mia twn hmerwn anabhnai auton
eiV ploion kai oi maqhtai autou
kai eipen proV autouV dielqwmen
eiV to peran thV limnhV kai anhcqhsan
23 pleontwn de autwn afupnwsen
kai katebh lelay anemou pollh
 
 
Fol 217B
eiV thn limnhn kai suneplhrounto
kai ekinduneuon 24 proselqonteV de
dihgeiran auton legonteV Ke Ke
apollumeqa o de egerqeiV epetimhsen
tw anemw kai tw kludwni * kai epausanto
kai egeneto galhnh 25 eipen de autoiV
pou estin h pistiV umwn fobhqenteV de
eqaumasan legonteV proV allhlouV
tiV ara outoV estin oti kai toiV anemoiV
epitassei kai tw udati kai upakouousin autw
26 katepleusan de eiV thn cwran twn
Gerashnwn htiV estin antipera thV
GalilaiaV 27 kai exhlqon * epi thn ghn kai
uphnthsen autw anhr * ek thV polewV
oV eicen daimonia apo cronwn eikanwn
os eimation ouk enedudisketo kai
en oikw ouk emenen all en toiV
mnhmeioiV 28 eidwn de ton Ihn * anekraxen
*fwnh megalh eipen
ti emoi kai soi *uie tou * uyistou daiomai sou
mh me basanishV 29 elegen gar tw
daimoniw tw aka[qa]rtw : exelqe apo tou
anqrwpou; polloiV gar cronoiV
sunhrpakei auton *edesmeito gar
alusesin kai paideV fulassomenoV
kai dierrhsse ta desma hl[a]uneto gar
upo tou daimoniou eiV thn erhmon
30 ephrwthsen de auton o IhV legwn
ti soi onoma estin o de eipen legiwn
onoma moi polla gar hsan daimonia
31 parekaloun de * ina mh epitaxh
autoiV eiV thn abusson apelqein
32 hn de ekei agelh* coirwn boskomenh
 
 
Fol 218B
en tw orei parekaloun auton
ina eiV touV coirouV eiselqwsin
o de [e]petreyen autoiV 33 exelqonta de
ta daimonia apo [to]u anqrwpou
wrmhsan eiV touV coirouV
wrmhsen de h agelh kata tou
krhmnou eiV thn limnhn
kai apepnigh 34 eidonteV de oi boskonteV
to gegonoV efugan kai *aphggeilan
eiV thn polin kai eiV touV agrouV
35 paragenomenwn de ek thV polewV
kai qewrhsantwn kaqhmenon
ton daimonizomenon swfronounta
kai imatismenon kaqhmenon
para touV podaV tou Ihu * efobhqhsan
36 aphggeilan gar autoiV *oi idonteV
pwV eswqh o liwn 37 hrwthsan de
ton Ihn panteV kai h cwra twn
Gerashnwn apelqein ap autwn
fobw gar megalw suniconto
*enbaV de *upestreyen 38 hrwta de
auton o anhr af ou exelhluqei
ta daimonia einai sun autw
apelusen de auton legwn 39 poreuou
eiV ton oikon sou * dihgoumenoV osa soi
o QV epoihsen kai apelqwn kata thn
*polin ekhrussen osa epoihsen autw
o IhV 40 egeneto de en tw upostreye
ton ihsoun apodexasqai auton ton oclon
hsan gar panteV prosdokwnteV auton
41 kai elqwn anhr [thV sunagw]ghV peswn
outoV arcwn thV sunagwghV * peswn
upo touV podaV tou Ihn parekalei auton
 
 
Fol 219B
eiselqein eiV thn o[iki]an autou * 42 hn gar
qugathr autw monogenhV * etwn .ib.
* apoqnhskou[sa] Kai egeneto en tw
poreuesqai auton oi ocloi sunepnigan
auton 43 kai gunh ousa en rusei aimatoV
apo aitwn .bi. hn oude eiV iscuen qerapeusai
44 proselqousa * hyato * tou imatiou autou
kai paracrhma esth h rusiV tou aimatoV
authV 45 o de Ihs gnouV thn exelqousan
ex autou dunamin ephrwta tiV mou hyato
arnoumenwn de pantwn eipen o PetroV
kai oi sun autw epistata oi ocloi sunecousin se
kai apoqleibousin kai legeiV tiV mou
hyato 46 o de * eipen hyato mou tiV egw gar
egnwn dunamin exelqousan ap emou
47 idousa de h gunh oti ouk elaqen entromos ousa
hlqen kai prospesousa autw
di hn aitian hyato autou aphggeilen
enwpion pantoV tou laou kai oti iaqh
paracrhma 48 o de eipen auth qugater
h pistiV sou seswken se poreuou en irhnh
49 eti autou lalountoV ercontai apo tou
arcisunagwgou legonteV autw oti
teqnhken sou h qugathr mhketi skulle
ton didaskalon 50 o de IhV akousaV
ton logon apekriqh autw legwn
mh fobou monon pisteue kai swqhsetai
51 eiselqwn de eiV thn oikian ouk afhken
eiselqein sun autw tina ei mh Petron
kai Iwanhn kai Iakwbon kai ton
patera tou korasiou kai thn mhtera
52 eklaion de panteV kai ekoptonto
authn o de eipen mh k[l]aiete
 
 
Fol 220B
ou gar apeqanen alla kaqeudei
53 kai kateloun autou eidoteV oti
apeqanen 54 autoV de *** krathsaV thV ceiroV
authV efwnhsen legwn h paiV egeire
55 kai upestreyen to pneuma authV
kai anesth paracrhma kai epetaxen
doqhnai auth fagein 56 oi de goneiV
authV qewrounteV exesthsan
parhggeilen de autoiV mhde eipein
to gegonoV