Luke 7
Codex Bezae

Fol 210B
Kai egeneto ote etelesen tauta ta rhmata lalwn
hlqen eiV Kafarnaoum 2 ekatontarcou de
tinoV tis kakwV ecwn hmellen teleutan
oV hn autw timeioV 3 kai akousaV peri tou Ihu
apesteilen * presbuterouV twn Ioudaiwn
erwtwn auton opwV elqwn diaswsh
ton doulon autou 4 oi de paragenomenoi
* hrwtwn auton spoudaiwV legonteV
oti axioV estin w parexh touto 5 agapa
gar to eqnoV hmwn kai thn sunagwghn
autoV oikodomhsen hmein   6 eporeueto de
met autwn o IhV hdh de * ou makran
apecontoV autou apo thV oikeiaV epemyen
proV auton o ekatontarcoV filouV
legwn autw Ke mh skullou ou gar eimi
ikanoV ina upo thn steghn * eis-
elqhV 7 *** all eipe logw kai iaqhsetai
o paiV mou 8 kai gar egw anqrwpoV
eimi up exousian tassomenoV ecwn
up emauton stratiwtaV kai legw toutw
poreuou kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai
kai tw doulw mou poihson touto kai poiei  
9 akousaV de tauta o IhV eqaumasen *
kai strafeiV eipen tw akolouqounti
*oclw amhn legw umein oudepote
tosauthn pistin euron en tw Israhl  
10 kai upostreyanteV eiV * oikon oi pemfqenteV
 
Fol211B
douloi euron ton asqenounta ugiainonta  
11 kai * th exhV eporeueto eiV polin kaloumenhn
Nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai
autou kai ocloV poluV 12 egeneto de wV
hggizen th pulh thV polewV * exekomizeto
teqnhkwV uioV monogenhV th mhtri
autou * chra oush kai poluV ocloV thV
polewV sunelhluqi auth 13 idwn de
* o IhV esplagcnisqh ep auth kai eipen auth
mh klaie 14 kai proselqwn hyato thV
sorou oi de bastazonteV esthsan
kai eipen neaniske, neaniske, soi legw
egerqhti 15 kai anekaqisen o nekroV
kai hrxato lalein kai edwken auton
th mhtri autou.16 elaben de foboV
pantaV kai edoxazon ton Qn legonteV
oti profhthV megaV exhgerqh en hmein
kai oti epeskeyato o QV ton laon autou  
17 kai exhlqen outoV o logoV en olh
th Ioudaia peri autou kai en pash
th pericwrw 18 en oiV kai mecri Iwanou
tou baptistou ***19 oV kai proskalesamenoV
duo *twn maqhtwn autou legei
poreuqenteV eipate autw : su ei o
ercomenoV h allon prosdokwmen  
20 kai paragenomenoi oi andreV proV
auton eipan IwanhV o baptisthV
apestalken hmaV proV se legwn
su ei o ercomenoV h eteron pros-
dokwmen 21- en auth de th wra eqerapeuen
pollouV apo noswn kai masteigwn
kai ponhrwn pneumatwn kai tuflouV *
epoie blepein 22 kai apokreiqeiV eipen
 
Fol 212B
autoiV: poreuqenteV eipate Iwanh
a eidon umwn oi ofqi kai a
hkousan umwn ta wta oti tufloi
anablepousin cwloi peripatousin
leproi kaqarizontai kai kwfoi
akouousin nekroi egeirontai
ptwcoi euaggelizontai 23 kai
makarioV estin oV an mh skandalisqh
en emoi 24 apelqontwn de twn aggelwn
Iwanou hrxato legein peri Iwanou toiV
ocloiV ti exhlqate eiV thn erhmon
qeasasqai kalamon upo
anemou saleuomenon 25 alla ti
exhlqate eidein anqrwpon en malakoiV
imatioiV hmfiesmenon idou oi
en imatismw endoxw kai trufh
diagonteV en toiV basileioiV eisin  
26 alla ti exhlqate eidein profhthn
nai legw umein kai perissoteron
profhtou 28a oti oudeiV meizwn en
gennhtoiV gunaikwn profhthV
Iwanou tou baptistou 27 outoV estin
peri ou gegraptai idou apostellw ton
aggelon mou pro proswpou *
oV kataskeuasei thn odon sou *  
28b legw de umein oti o mikroteroV
autou en th basileia tou Qu meizwn
autou estin 29 kai paV o laoV akousaV kai oi telw-
nai edikaiwsai ton Qn baptisqenteV
to baptisma Iwanou 30 oi de farisaioi
kai nomikoi thn boulhn tou Qu hqethsan
* mh baptisqenteV up autou 31 ** tini oun
omoiwsw touV anqrwpouV thV geneaV
 
 
Fol 213B
tauthV kai tini eisin omoioi 32 omoioi
eisin toiV paidioiV toiV en th agora
kaqhmenoiV kai prosfwnousin
allhloiV legonteV hulhsamen umein
kai ouk wrchsasqai eqrhnhsamen
kai [ou]k eklausate   33 elhluqen gar IwanhV
o baptisthV mhte * esqiwn mhte * peinwn
kai legete daimonion ecei  
34 elhluqen o uioV tou anqrwpou
esqwn kai peinwn kai legete
idou anqrwpoV fagoV kai
oinopothV filoV telwnwn
kai amartwlwn 35 kai edikaiwqh
h sofia apo twn teknwn authV  
36 hrwthsen de auton tiV twn farisaiwn
ina fagh met autou kai eiselqwn eiV ton
oikon tou farisaiou katekliqh  
37 kai idou gunh * en th polei amartwloV
gnousa oti en th oikia tou Farisaiou
katakeitai komisasa murou alabastron  
38 kai stasa opisw para touV podaV autou
klaiousa toiV dakrusi[n] * ebrexe touV
podaV autou kai taiV qrixei thV
kefalhV authV exemaxen kai
katefilei touV podaV autou
kai hleifen tw murw 39 idwn de
o FarisaioV par w katekeito
eipen en eautw * outoV ei hn profhthV
egeinwsken an tiV kai podaph h gunh
h aptomenh autou oti amartwloV
estin 40 kai apokreiqeiV o IhV eipen
proV auton Simwn ecw soi ti eipein
o de efh didaskale eipon; o de eipen  
 
 

Fol 214B

41 duo crewfilete hsan danisth tini
o eiV wfeilen dhnaria pentakosia
o de eteroV dhnaria penthkonta  
42 mh econtwn de autwn apodounai
amfoteroiV ecarisato tiV oun * auton
pleon agaphsei * 43 apokriqeiV o Simwn
eipen upolambanw oti w to pleon
ecarisato o de eipen autw orqwV
ekreinaV 44 kai strafeiV proV thn gunaika
eipen tw Simwni blepeiV tauthn
thn gunaika eishlqon sou eiV thn oikian
kai udwr epi podaV moi ouk edwkaV
auth de toiV dakrisin ebrexen mou
touV podaV kai taiV qrixin authV
exemaxen 45 filhma moi ouk edwkaV
auth de af hV eishlqon ou dielipen
katafilousa mou touV podaV 46 elew thn kefalhn mou
ouk hleiyaV auth de
murw hleiyen ** 47 ou carin de legw soi :
afewntai auth polla ***48 eipen de auth
afewntai sou ai amartiai 49 kai hrxanto
oi sunanakeimenoi legein en eautoiV
tiV estin outoV oV kai amartiaV afihsin  
50 eipen de proV thn gunaika: gunai
h pistiV sou seswken se poreuou en irhnh