Luke 6
Codex Bezae

Kai egeneto auton
en sabbatw deuteroprwtw dia-
poreuesqai dia twn sporimwn *
oi de maqhtai autou hrxanto tillein
touV stacuaV kai ywconteV taiV cersin
hsqion 2 - tineV de twn farisaiwn
elegon autw eide ti poiousin oi
maqhtai sou toiV sabbasin o ouk exesti
3 - * apokriqeiV de o IhV elegen pros autous
oudepote touto anegnwtai o epoihsen
Daueid ote epeinasen autoV
kai oi sun autw * 4 -*eishlqwn eiV ton oikon
tou Qu kai touV artouV thV prosqesewV
*efagen kai edwken kai toiV met autou
oiV ouk exon hn fagein ei mh monoiV
toiV iereusin 5 -th auth hmera qeasamenoV
tina ergazomenon tw sabbatw eipen autw
anqrwpe ei men oidaV ti poieiV
makarioV ei; ei de mh oidas, epikataratos
kai parabathV ei tou nomou  
6 - kai eiselqontoV autou palin eiV thn
sunagwghn sabbatw en h hn * anqrwpoV
xhran ecwn thn ceira * 7 parethrounto
* auton oi grammateiV kai oi farisaioi
ei * tw sabbatw qerapeuei ina eurwsin
kathgorhsai autou 8 - autoV de geinwskwn
touV dialogismouV autwn lege tw
*thn ceira econti xhran egeirou kai sthqi
en tw mesw ; kai anastaV estaqh  
9 Eipen de o IhV proV autouV eperwthsw
umaV ei exestin tw sabbatw agaqo-
poihsai h kakopoihsai yuchn swsai
h apolesai 10 - oi de esiwpwn
 
Fol 206B
kai peribleyamenoV autouV pantaV
en orgh legei tw anqrwpw ekteinon
thn ceira sou , kai exeteinen
kai apekatestaqh h ceir autou * wV kai h allh.
Kai elegen autoiV oti KV estin o uioV
tou anqrwpou kai tou sabbatou  
11- autoi de eplhsqhsan anoiaV kai
dielogizonto proV allhlouV pwV
apoleswsin auton 12 - egeneto de
en taiV hmeraiV ekeinaiV exelqein auton
eiV to oroV kai proseucesqai kai hn
dianuktereuwn en th proseuch *
13 kai ote egeneto hmera efwnhsen
touV maqhtaV autou kai eklexamenoV
ap autwn -ib- ouV kai apostolouV ekalesen  
14 prwton Simwna on kai Petron
ep-wnomasen kai Andrean ton adelfon
autou kai Iakwbon kai Iwanhn ton
adelfon autou ous epwnomasen
boanhrgeV o estin uioi bronthV kai
Filippon kai Barqolomaion15 kai Maqqaion
kai Qwman ton epikaloumenon Dudumon
kai Iakwbon ton tou Alfaiou kai Simwna
ton kaloumenon zhlwthn   16 kai Ioudan
Iakwbou kai Ioudan skariwq oV kai
egeneto prodothV 17 kai katabaV met autwn
esth epei topou pedeinou kai ocloV * maqhtwn
autou kai plhqoV polu tou laou apo pashV
* IoudaiaV kai allwn polewn elhluqotwn
akousai autou kai iaqhnai apo twn
noswn autwn 18 kai oi ocloumenoi
apo pneumatwn akaqartwn eqerapeuonto
19 kai paV o ocloV ezhtei ayasqe
 
fol 207B
autou oti dunamiV par autou exhrceto
kai iato pantaV 20 kai eti *_araV touV
ofqalmouV autou eiV touV maqhtaV * elegen :
makarioi oi ptwcoi oti umetera estin
h basileia tou Qu 21 makarioi oi peinwnteV
nun oti cortasqhsesqe***
22 makarioi este otan meishsousin umaV
oi anqrwpoi kai otan aforiswsin *
kai ekbalwsin kai onidiswsin to onoma umwn
wV ponhron eneken tou uiou tou anqrwpou  
23 carhte en ekeinh th hmera
kai skirthsate oti u misqoV umwn poluV
en tw ouranw kata ta auta * epoioun
toiV profhtaiV oi patereV autwn
24 plhn ouai umein toiV plousioiV oti
apecete thn paraklhsin umwn
25 ouai umein oi enpeplhsmenoi oti
peinasete ouai umein oi
gelwnteV nun oti penqhsetai
kai klausetei 26 ouai umein otan
kalwV umein eipwsin * oi anqrwpoi
kata tauta *epoioun toiV
yeudoprofhtaiV oi patereV autwn
27 alla umein legw toiV akouousin
agapate touV ecqrouV umwn
kalwV poieite toiV meisousin umaV  
28 eulogeite touV katarwmenouV umaV
proseucesqe uper twn ephreazontwn umaV  
29 tw tuptonti se eiV thn siagona
parece autw kai thn allhn
kai apo tou airontoV sou to imation
kai ton citwna mh kwlushV  
30 panti de tw aitounti se didou
kai apo tou airontoV ta sa mh apaitei  
31 kai kaqwV qelete ina poiwsin umein
oi anqrwpoi kai umeiV poieite autoiV *  
32 kai ei agapate touV agapwntaV umaV
poia umein cariV estin kai gar oi amartwloi
touto poiousin touV agapwntaV autouV
agapwsin   33 kai ei agaqopoihte
touV agaqopoiountaV umaV poia cariV
umein estin kai gar oi amartwloi
touto poiousin   34 kan danizete
par wn elpizetai apolabein poia cariV
umein estin kai gar *amartwloi
amartwloiV danizousin ina
apolabwsin * 35 plhn agapate
touV ecqrouV umwn kai agaqopoieite
kai danizete mhden afelpizonteV
kai estai o misqoV umwn poluV
kai esesqai uioi * uyistou oti autoV
crhstoV estin epi touV acaristouV
kai ponhrouV 36 geinesqe oun oiktirmoneV
kaqwV kai o pathr umwn oikteirmwn
estin 37 mh kreinete ina mh kriqhte
*mh katadikazete ina mh katadikasqhte
apoluete kai apoluqhsesqai  
38 didote kai doqhsetai umein
metron kalon sesaleumenon*
pepiesmenon * uperekcunnomenon
dwsousin eiV ton kolmwn umwn
w gar metrw metreite anti-
metrhqhsetai umein 39 elegen de
kai parabolhn autoiV mhti dunatai
tufloV tuflon odagein ouci amfoteroi
eiV boqunon enpesountai   40 ouk estin maqhthV
 
Fol 209B
uper ton didaskalon autou kathrtismenoV de
paV estai wV o didaskaloV autou  
41 ti de blepeiV to karfoV * en tw ofqalmw
tou adelfou sou thn de dokon thn
en tw sw ofqalmw ou katanoeiV  
42 h pwV dunasai legein tw adelfw sou
* afeV ekbalw to karfoV ek tou
ofqalmou sou. Kai idou h dokoV en tw sw
**ofqalmw upokeitai upokreita ekbale
prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou
kai tote diableyeiV ekbalein
to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou  
43 ouk estin dendron kalon poioun
karpouV saprouV oude dendron sapron
poioun karpouV kalouV 44 ekaston
*dendron ek tou * karpou autou geinwsketai
ou gar eklegontai ex akanqwn suka
oude ek batou stafulhn trugwsin  
45 o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou
qhsaurou autou thV kardiaV proferei
agaqon kai o ponhroV ek tou ponhrou
proferei to ponhron ek gar
perisseumatoV kardiaV kalei to stoma autou  
46 ti de me legetai Ke Ke kai ou poieite
a legw   47 paV o ercomenoV proV me
kai akouwn mou twn logwn kai poiwn
autouV upodeixw umein tini estin
omoioV 48 omoioV estin anqrwpw
oikodomounti oikian oV eskayen
kai ebaqunen kai eqhken qemelion
epi thn petran plhmuraV de genomenhV
proserhxen o potamoV th oikeia [e]keinh
kai ouk iscusen saleusai authn teqeme
 
Fol 210B
liwto gar epi thn petran 49 o de akousaV
kai mh poihsaV omoioV estin anqrwpw
oikodomhsanti oikeian epi thn ghn
cwriV qemeliou * sunerhxen o potamoV
kai * sunepesen kai egeneto to rhgma thV
oiekiaV ekeinhV mega.