Luke 22
Codex Bezae

hggisen de h eorth twn azumwn
h legomenh pasca 2 oi de arcier[e]iV
kai * grammateiV ezhtoun pwV
apoleswsin auton efobouċ[n]to de
ton laon 3 eishlqen de satanaV
eiV ton Ioudan ton kaloumenon
 
FOL271B
iskariwd onta ek tou ariqmou
ek twn -ib- 4 kai apelqwn sunelalhsen
toiV arciereusin ** pwV *paradoi
auton 5 kai ecarhsan kai suneqento autw
argurion dounai 6 kai *-wmologhsen
kai ezhtei eukairian tou paradounai auton
ater oclou *7 hlqen de h hmera tou pasca
*h edei quesqai to pasca 8 kai apesteilen
ton Petron kai Iwanhn eipwn
poreuqenteV etoimasate hmein
to pasca ina fagwmen 9 oi de
eipan autw pou qeleiV etoimaswmen
soi10 o de eipen * idou eisercomenwn
umwn eiV thn polin *-apanthsei
umein anqrwpoV bastazwn keramion udatoV
akolouqhsate autw eiV thn oikeian ou eis-
poreuete 11 kai ereite tw oikodespoth thV oikiaV
legei * o didaskaloV pou esti to kataluma
opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw
12 ekeinoV umein deixei anagaion oikon
estrwmenon ekei etoimasate
13 apelqonteV de euron kaqwV eirhken autoiV
kai htoimasan to pasca 14 kai ote
egeneto h wra anepesen kai oi
apostoloi sun autw 15 kai eipen proV autouV
epiqumia epequmhsa touto to pasca
fagein meq umwn pro tou me paqein
16 legw gar umein oti ouketi mh fagomai
ap autou ewV otou kainon brwqh
en th basileia tou Qu 17 kai dexamenoV
to pothrion eucaristhsaV eipen
labete touto * diamerisate * eautoiV
18 legw gar umein apo tou nun ou mh piw
 
FOL272B
apo tou genhmatoV thV ampelou
ewV otou elqh h basileia tou Qu
19 kai labwn arton eucaristhsaV eklasen
kai edwken autoiV legwn touto estin
to swma mou*[20]*** 21 plhn idou h ceir tou
paradidontoV me* epi thV trapezhV
22 oti men o uioV tou anqrwpou kata to
wrismenon poreuetai plhn ouai *ekeinw
di ou paradidotai 23 autoi de hrxanto
sunzhtein proV eautouV * tiV ara eih*o mellwn
touto prassein 24 egeneto de kai
filonikeia en autoiV to tiV an ih
meizwn 25 o de eipen autoiV
oi basileiV twn eqnwn kurieuousin
autwn kai oi exousiazonteV autwn
euergetai kalountai
26 umeiV de ouc outwV all o meizwn
en umein geinesqw wV * meikroteroV
kai o hgoumenoV wV o diakonoV
27 mallon***h o anakeimenoV egw gar
en mesw umwn hlqon ouc wV o anakeimenoV
all wV o diakonwn 28 kai umeiV huxhqhte
en th diakonia mou wV o diakonwn
oi diamemenhkoteV met emou en toiV
peirasmoiV mou 29 kagw diatiqeme umein
kaqwV dieqeto moi o pathr * basileian 30 ina
esqhte kai peinhtai epi thV trapezhV mou
en th basileia * kai kaqezhsqe epi -ib-
qronouV kreinonteV *-ib- fulaV
tou Israhl 31 eipen de o KV Simwn
Simwn idou o satanaV exhthsato umaV
tou siniasai wV ton siton 32 egw de
edehqhn peri sou ina mh ekliph h
 
FOL273B
pistiV sou su de * epistreyon kai
sthrixon touV adelfouV sou 33 o de eipen
autw Ke meta sou etoimoV eimi
kai eiV fulakhn kai eiV qanaton poreuesqai
34 o de eipen legw soi Petre ou mh fwnhsei
shmeron alektwr ewV otou triV me
aparnhsh mh eidenai me
35 kai eipen autoiV ote apesteila umaV
ater ballantiou kai phraV kai
upodhmatwn mh tinoV usterhsate
oi de eipan oudenoV 36 o de eipen *
alla nun o ecwn ballantion arei omoiwV
kai phran kai o mh ecwn pwlhsai
to imation autou kai agorasei macairan
37 legw gar * oti touto to gegrammenon
dei telesqhnai en emoi to kai meta twn
anomwn elogisqh kai *to peri emou
teloV ecei 38 oi de eipan idou Ke duo
macairai wde o de eipen autoiV
arkei 39 kai exelqwn eporeueto
kata to eqoV eiV to oroV twn elaiwn
hkolouqhsan de autw kai oi maqhtai
40 genomenoV de epi * topou eipen autoiV
proseucesqai mh eiselqhte eiV peirasmon
41 autoV de apestaqh ap autwn wsei
liqou bolhn kai qeiV ta gonata proseuceto
42 legwn pater mh to qelhma mou alla
to son genesqw ei boulei parenegke
touto to pothrion ap emou* 43 wfqh de
autw aggeloV apo tou ouranou
eniscuwn auton 44 kai genomenoV
en agwnia ektenesteron proshuceto
egeneto de o idrwV autou ws qromboi
 
 
FOL274B
aimatoV katabainonteV epi thn ghn
45 kai anastaV apo thV proseuchV
elqwn epi touV maqhtaV euren
koimwmenouV autouV apo thV
luphV 46 kai eipen autoiV * kaqeudete
anastanteV proseucesqe ina mh
eiV peirasmon eiselqhte 47 eti de
autou lalountoV idou ocloV poluV
kai o kaloumenoV IoudaV iskariwq
eiV twn -ib- prohgen autouV kai
eggisaV efilhsen ton Ihn touto gar
shmeion dedwkei autoiV on an filhsw
autoV estin 48 o de IhV eipen tw Iouda
filhmati ton uion tou anqrwpou paradidwV
49 idonteV de oi peri auton to genomenon
eipan tw Kw ei pataxomen en macairh
50 kai epataxen eiV tiV ex autwn ton doulon
tou arcierewV kai afeilato autou
to wtion to dexion 51 apokriqeiV de o IhV
eipen eate ewV toutou kai ekteinaV
thn ceira hyato autou kai apekatestaqh
to ouV autou 52 eipen de * proV touV
paragenomenouV ep auton
arciereiV kai strathgouV tou laou
kai presbuterouV wV epi lhsthn exhlqate
meta macairwn kai xulwn 53 to kaq hmeran
ontoV mou en tw ierw meq umwn
ouk exestinate taV ceiraV ep eme
alla auth estin umwn h wra kai * exousia
to skotoV 54 sunlabonteV de auton
hgagon ** eiV ton oikon tou arcierewV
o de petroV hkolouqei autw apo
makroqen 55 ayantwn de pur
 
Fol 275b
en mesw thV aulhV kai perikaqisantwn
ekaqhto kai o petroV met autwn
qermainomenoV 56 idous[a] de auton
paidiskh tiV kaqhmenon proV to fwV
kai atenisasa autw eipen kai outoV
sun autw hn 57 o de hrnhsato auton legwn
ouk oida auton * 58 kai meta bracu eteroV
eidwn auton eipen to auto o de * eipen
anqrwpe, ouk eimi 59 kai diasthsaV wsei
wraV miaV alloV tiV diiscurizeto*
ep alhqeiaV legw kai outoV met autou hn
kai gar galilaioV e[s]tin 60 eipen de o
petroV anqrwpe ouk oida ti legeiV
kai paracrhma eti lalountoV autou
efwnhsen alektwr 61 strafeiV de o IhV
enebleyen tw petrw kai upemnhsqh *
tou logou tou Ku wV eipen autw *
prin alektora fwnhsai treiV
aparnhsh me mh eidenai me 62 kai exelqwn
exw eklausai pikrwV 63 oi de andreV
oi suneconteV auton enepezon autw *
64 kai perikaluyanteV autou to proswpon
etupton auton kai elegon profhteuson
tiV estin o paisaV se 65 kai alla polla
blasfhmounteV elegon eiV eautouV
66 kai wV egeneto hmera sunhcqh
to presbuterion tou laou kai arciereiV
kai grammateiV kai anhgagon auton eiV to
sunedrion eautwn legonteV 67 *su ei o crV **
O de eipen autoiV ean umein eipw ou mh
pisteushte 68 ean * erwthsw ou mh
apokriqhte moi h apolushtei
69 apo tou nun estai o uioV tou anqrwpou
 
 
Fol 276b
kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV
tou Qu 70 eipon de panteV su * ei o uioV tou Qu
o de eipen autoiV umeiV legete oti
egw eimi 71 oi de eipan ti eti creian
ecomen marturwn hkousamen gar
apo tou stomatoV autou.