Luke 21
Codex Bezae

1 anableyaV de eiden touV ballontaV
eiV to gazofulakion ta dwra autwn
tous plousiouV 2 eiden de kai tina chran
penicran ballousan * duo lepta
o estin kodranthV 3 kai eipen alhqwV
legw umein oti h chra auth h ptwch
pleiw pantwn ebalen 4 panteV gar
outoi ek tou perisseuontoV autoiV ebalon
eiV ta dwra tou Qu auth de ek tou
usterhmatoV authV panta ton bion
on eicen ebalen 5 kai tinwn legontwn
peri tou ierou oti liqoiV kaloiV
kekosmhtai kai anaqemasin
eipen 6 tauta qewreite eleusontai
 
Fol 268B
hmerai en aiV ouk afeqhsetai
liqoV epi liqw en toicw wde
oV ou kataluqhsetai
7 ephrwthsan de auton oi maqhtai
legonteV didaskale pote * tauta estai
kai ti to shmeion thV shV eleusewV
8 O de eipen blepete mh planhqhte
polloi gar eleusontai epi tw onomati
mou legonteV oti egw eimi kai o kairoV
hggiken mh poreuqhte opisw autwn
9 otan de akoushte polemouV
kai akatastasiaV mh fobhqhte
dei gar genesqai tauta prwton
all ouk euqewV to teloV 10 ** egerqhsetai gar
eqnoV ep eqnoV kai basileia epi basileian
11 seismoi te megaloi kata topouV kai
leimoi kai loimoi esontai fobhqra te
ap ouranou kai shmeia megala este
12 pro de toutwn pantwn epibalousin
ef umaV taV ceiraV autwn kai
diwxousin paradidonteV eiV taV
sunagwgaV kai fulakaV apagomenouV
epi basileiV kai hgemonaV
eneka tou onomatoV mou 13 apobhsetai
umein [e]iV marturion 14 qete oun eiV taiV
kardiaiV umwn mh promeletwnteV
apologhqhnai 15 egw gar umein dwsw
stoma kai sofian h ou dunhsontai
antisthnai * panteV oi antikeimenoi
umein 16 paradoqhsesqe de
kai upo gonewn kai adelfwn kai
sungenwn kai filwn kai qanatwsousin
ex umwn 17 kai esesqai meisoumenoi
 
 
Fol 269B
upo pantwn dia to onoma mou 18 kai qrix
ek thV kefalhV umwn ou mh apolhtai
19 en th upomonh umwn kthsasqe
taV yucaV umwn 20 otan de idhte
kukloumenhn Ierousalhm upo
stratopedwn tote gnwsesqe
oti hggiken h erhmwsiV authV
21 tote oi en th Ioudaia feugetwsan
eiV t[a] orh kai oi en mesw authV
mh ekcwritwsan kai oi en taiV cwraiV
mh eisercesqwsan eiV authn 22 oti
hmerai ekdikhsewV autai eisin
tou plhsqhnai panta ta gegrammena
23 ouai taiV en gastri ecousaiV kai taiV
qhlazomenaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV
estai gar anagkh megalh epi thV ghV
kai orgh tw law toutw 24 kai pesountai
en stomati romfaiaV kai aicmalwtisqhson-
-tai eiV panta ta eqnh kai Ierousalhm
estai patoumenh upo eqnwn acriV ou
plhrwqwsin** 25 kai esontai shmeia
en hliw kai selhnh kai astroiV
kai epi thV ghV sunoch eqnwn
kai aporia hcoushV qalasshV
kai salou 26 apoyucontwn anqrwpwn
apo fobou kai prosdokiaV twn
epercomenwn th oikoumenh
ai gar dunamiV h en tw ouranw
saleuqhsontai 27 kai tote oyontai
ton uion tou anqrwpou ercomenon
en nefelh kai dunamei pollh kai doxh
28 ercomenwn de toutwn geinesqai
anakuyate kai eparate taV kefalaV*
 
Fol 269B
dioti eggizei h apolutrwsiV umwn
29 kai eipen parabolhn autoiV eidete thn
sukhn kai panta ta dendra 30 otan
probalwsin ton karpon autwn
geinwsketai hdh oti egguV hdh to qeroV
estin 31 outwV kai umeiV otan eidhte
tauta * geinwsketai oti egguV estin
h basileia tou Qu 32 amhn legw umein
oti ou mh parelqh h genea auth
ewV tauta panta genhtai 33 o ouranoV
kai h gh pareleusontai oi de logoi mou
ou mh pareleusontai 34 prosecete *
eautoiV mhpote barunqwsin umwn
ai kardiai en kraipalh kai meqh
kai merimnaiV biwtikaiV kai
episth ef umaV enifnioV [aifnidioV]*hmera
ekeinh 35 wV pagiV episeleusetai gar
epi *touV kaqhmenouV epi proswpon
pashV thV ghV 36 agrupneite de en
panti kairw deomenoi ina kataxiw-
-qhte ekfugein tauta panta ta
mellonta geinesqai kai sthsesqe
enprosqen tou uiou tou anqrwpou
37 hn de taV hmeraV en tw ierw didaskwn
** eiV to oroV hulhseto to kaloumenon
elaiwn 38 kai paV o laoV wrqrizen
proV auton akouein autou en tw ierw.