Luke 20
Codex Bezae

1 egeneto de en mia twn
hmerwn didaskontoV autou en tw
ierw ton laon kai euaggelizomenou
epesthsan oi arcier[e]iV kai oi
grammateiV sun toiV presbuteroiV
2 kai eipon proV auton * eipe hmein
en poia exousia tauta poieiV
 
Fol 264B
kai tiV estin o douV soi tauthn thn exousian
3 apokriqeiV de eipen proV autouV eperwthsw umaV
kagw ena logon on eipate moi
4 to baptisma to Iwanou ex ouranou hn
h ex anqrwpwn 5 oi de sunelogizonto
proV eautouV legonteV oti ean
eipwmen ex ouranou er[e]i diati oun
ouk episteusate autw 6 kai ean eipwmen
apo twn anqrwpwn *-liqasei hmaV
o laoV apaV pepeismenoi gar eisin
Iwanhn profhthn gegonenai
7 kai apekriqhsan mh eidenai autouV
to poqen 8 kai o IhV eipen autoiV
oude egw legw umein en poia exousia
tauta poiw 9 elegen de thn parabolhn tauthn
ampelwna efuteusen anqrwpoV *
kai exedoto auton gewrgoiV
autoV de apedhmhsen cronouV ikanouV
10 *kairw de apesteilen proV touV gewrgouV
doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoV
dwsin autw * deiranteV de auton
exapesteilan kenon 11 kai epemyen
eteron doulon oi de kakeinon deiranteV
kai ateimasanteV exap[est]eilan kainon
12 **triton epemyen *kai touton traumatisanteV
exapesteilan kainon 13 o de KV tou
ampelwnoV eipen ti poihsw pemyw
ton uion mou ton agaphton tucon touton
entraphsontai 14 idonteV de auton
* dielogizonto proV allhlouV legonteV
outoV estin o klhronomoV deute
apokteinwmen auton ina hmwn
genhtai h klhronomia 15 kai ekbalonteV
 
 
Fol 265B
auton exw tou ampelwnoV apekteinan
ti oun poihsei * o KV tou ampelwnoV
16 eleusetai kai apolesei touV gewrgouV *
kai dwsei ton ampelwna alloiV
oi de akousanteV eipan mh genoito
17 o de enbleyaV autoiV eipen ti oun estin
to gegrammenon touto liqon on
apedokimasan oi oikodomounteV
outoV egenhqh eiV kaifalhn gwniaV
18 paV o peswn ep ekeinon ton liqon
sunqlasqhsetai ef on d an pesh
likmhsei auton 19 kai ezhtoun
oi arciereiV kai oi grammateiV
epibal[e]in ep auton taV ceiraV
auth th wra efobhqhsan de ton laon
egnwsan gar oti proV autouV
eirhken thn parabolhn tauthn
20 kai apocwrhsanteV apesteilan
enkaqetouV upokreinomenouV
eautouV dikaiouV * ina epilabwntai
autou twn logwn ste paradounai
auton **tw hgemoni 21 kai ephrwthsan
auton legonteV didaskale oidamen
oti legeiV orqwV kai didaskeiV
kai oudenoV lambaneiV proswpon
alla ep alhqeiaV thn odon tou Qu
didaskeiV 22 exestin hmein foron
didonai aisari h ou 23 epignouV de
autwn thn ponhrian eipen proV autouV
ti me peirazete 24 deixate moi to
nomisma tinoV ecei eikona kai thn
epigrafhn apokriqenteV *eipon KaisaroV
25 * eipen de *autoiV *apodote ta tou KaisaroV tw
 
 
Fol266B
Kaisari kai ta tou Qu tw Qw
26 ouk eiscusan de autou rhma
epilabesqai enantion tou laou
kai qaumasanteV epi th apokrisei
autou eseighsan 27 proselqonteV de
tineV twn saddoukaiwn oi *-legonteV
anastasin mh einai ephrwthsan
auton 28 legonteV didaskale MwushV
egrayen hmein ean tinoV adelfoV
apoqanh ateknoV ecwn gunaika
ina labh o adelfoV autou thn gunaika
kai exanasthsh sperma tw adelfw autou
29 hsan par hmein epta adelfoi
kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen
ateknoV 30 kai * o deuteroV ** 31 kai o tritoV **
wsautwV oi epta ouk afhkan teknon
kai apeqanon 32 usteron kai h gunh
apeqanen33 en th oun anastasei tinoV
autwn estai gunh oi gar epta econ authn
gunaika 34 kai eipen proV autouV
* oi uioi tou aiwnoV toutou gennwntai
kai gennwsin gamousin kai gamountai
35 oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou
tucein kai thV anastasewV thV ek
nekrwn oute gamousin oute
gamizontai 36 oude gar apoqanein
eti mellousin eisaggeloi gar eisin tw Qw **
thV anastasewV uioi onteV 37 oti de
egeirontai oi nekroi MwushV edhlwsen
epi thV batou wV legei Kn ton Qn
Abraam kai Qn Isak kai Qn Iakwb
38 qeoV nekrwn * ouk estin alla zwntwn
panteV gar autw zwsin
 
 
Fol 267B
39 apokriqenteV de tineV twn grammatewn
eipan didaskale kalwV eipaV
40 ouketi de etolmwn eperwtan auton
ouden 41 eipen de proV autouV pwV
legousin ton Crn * uion Daueid 42 kai autoV
Daueid legei en th bublw twn yalmwn
legei KV tw Kw mou kaqou ek dexiwn mou
43 ewV * tiqw touV ecqrouV sou upokatw
twn podwn sou 44 Daueid * Kn auton legei
* pwV uioV autou estin 45 akouontoV de
pantoV tou laou eipen toiV maqhtaiV *46 prosecete
apo twn grammatewn twn qelontwn
peripatein en stolaiV kai filountwn
aspasmouV en taiV agoraiV
kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV
kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV
47 oi katesqonteV taV oikiaV twn chrwn
profasei makra proseucomenoi
outoi lhyontai perissoteron krima.