Luke 19
Codex Bezae

1 kai eiselqwn dihrceto thn Iereicw
2 kai idou anhr onomati*ZakcaioV
outoV hn arcitelwnhV * plousioV
3 kai ezhtei idein ton Ihn tiV estin
kai ouk hdunato apo tou oclou
oti th hlikia meikroV hn 4 kai prolabwn *
enprosqen anebh epi sukomwrean
ina idh auton oti ekeinh hmellen
diercesqai 5 kai egeneto en tw
diercesqai auton eiden kai eipen * autw
Zakcaie speuson katabhqi oti shmeron
*en tw oikw sou dei me meinai
6 kai speusaV katebh kai upedexato
auton cairwn 7 kai eidonteV panteV
diegogguzon * oti para amartwlw
andri eishlqen katalusai 8 staqeiV de
o zakcaioV eipen proV ton Kn idou
ta hmusoi twn uparcontwn moi Ke
toiV ptwcoiV didwmi kai ei tinoV ti
esukofanthsa apodidwmi
tetraploun 9 eipen de o IhV proV auton
oti shmeron swthria en tw oikw
toutw egeneto kaqoti kai autoV
uioV Abraam estin 10 hlqen gar o uioV
tou anqrwpou zhthsai kai swsai
to apolwloV 11 akouontwn de autwn
tauta prosqeiV eipen parabolhn
dia to einai auton egguV Ierousalhm
kai dokein *oti mellei paracrhma
h basileia tou Qu anafainesqai
12 eipen de anqrwpoV tiV eugenhV
eporeueto eiV cwran makran labein *
basileian kai upostreye 13 kalesaV de
 
Fol 261B
deka doulouV autou edwken autoiV
deka mnaV kai eipen proV autouV
pragmateuesqai en w ercomai 14 oi de
poleitai * emeisoun auton kai enepemyan
presbian opeisw autou legonteV
ou qelomen touton basileusai ef hmaV
15 kai egeneto * epanelqein auton labonta
thn basileian kai eipen fwnhqhnai
autou touV doulouV * oiV dedwkei to
argurion ina gnoi ti diepragmateusanto
16 paregeneto de o prwtoV legwn Ke
h mna sou deka mnaV proshrgasato
17 o de eipen autw euge agaqe doule
oti en elacistw pistoV egenou isqi
exousian ecwn epanw deka polewn
18 kai o eteroV elqwn eipen ke h mna sou
pente epoihsen mnaV 19 eipen de
kai toutw geinou kai su epanw pente
polewn 20 kai o eteroV hlqe legwn
ke idou h mna sou hn eicon apokeimenhn
en soudariw 21 oti efobhqhn * se
* anqrwpoV gar ei austhroV aireiV
o ouk eqhkaV kai qerizeiV o ouk espiraV
22 o de eipen autw ek tou stomatoV sou
kreinw se ponhre doule hdeiV oti
egw anqrwpoV austhroV eimi airw
o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira
23 * diati oun ouk edwkaV to argurion mou
epi trapezan kai egw elqwn sun tokw an
epraxa auto 24 eipen de toiV parestwsi
arate ap autou * kai apenenkate tw taV
deka mnaV econti 25***26 legw gar umein
oti panti tw econti prostiqetai
 
FOL 262B
apo de tou mh econtoV kai o ecei
arqhsetai ap autou 27 plhn ekeinouV
touV ecqrouV mou touV mh qelonntaV me
basileuein ep autouV agagate wde
kai katasfaxate * enprosqen mou
kai ton acreion doulon ekbalete
eiV to skotoV to exwteron ekei estai
o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn
28 kai eipwn tauta eporeueto * anabainwn
de eiV Ierousalhm 29 kai egeneto wV hggisen
eiV Bhqfagh kai bhqania proV to oroV
twn elaiwn kaloumenon
apesteilen duo twn maqhtwn autou
30 legwn upagetai eiV thn katenanti
kwmhn kai eisporeuomenoi eurhsetai pwlon
* [ef on oudeiV * anqrwpwn ekaqisen kai lusanteV * agagate]
31 kai an tiV umaV erwta * outwV ereite oti o KV
autou creian ecei 32 kai apelqonteV apekriqhsa[n] [32-33 ***]
33 oti o KV autou creian ecei 35 kai agagonteV
ton pwlon *** eperiyan ta imatia autwn
ep auton kai epebibasan ton Ihn
36 poreuomenou de autou upestrwnnuon
ta imatia autwn ** 37 eggizontwn de autwn
* proV thn katabasin tou orouV twn elaiwn
hrxato pan to plhqoV twn maqhtwn
caironteV ainein ton Qn * peri pantwn
wn eidon geinomenwn 38 legonteV
euloghmenoV o ercomenoV * en onomati Ku
euloghmenoV o basileuV eirhnh
en ouranw kai doxa en uyistoiV
39 tineV de twn farisaiwn apo tou oclou
eipan proV auton didaskale epitimhson
toiV maqhtaiV sou 40 apokriqeiV de
legei autoiV legw umein oti ean outoi
 
Fol 263B
seighsousin oi liqoi kraxousin
41 kai wV hggisen idwn thn polin
eklausen ep authn 42 legwn oti
ei egnwV kai su en th hmera tauth
ta proV eirhnhn soi nun de ekrubh apo
ofqalmwn sou 43 oti hxousin hmerai
kai *-balousin epi se oi ecqroi sou caraka
*kai perikuklwsin se kai
sunexousin se pantoqen
44 kai edafiousin se kai ta tekna sou *
kai ouk afhsousin liqon epi liqon
en olh soi anq wn ouk egnwV
eiV kairon episkophV sou
45 *-Elqwn de eiV to ieron hrxato ekballein
touV pwlountaV en autw kai agorazontaV
46 kai taV trapezaV twn kollubistwn
execeen kai taV kaqedraV twn pwlountwn
taV peristeraV legwn autoiV gegraptai
oti o oikoV mou oikoV proseuchV estin
umeiV de epoihsate auton sphlaion lhstwn
47 kai hn didaskwn to kaq hmeran
en tw ierw oi de arciereiV
kai oi grammat[e]iV kai oi prwtoi
tou laou ezhtoun auton apolesai
48 kai ouc h[e]uriskon * ti poihswsin autw
o gar laoV apaV *-ekremato akouein
autou.