Luke 17
Codex Bezae

1 eipen de proV touV 
maqhtaV autou anendekton estin 
tou mh elqein ta skandala plhn ouai 
di ou ercetai 2 sunferei de autw 
ei liqoV mulikoV periekeito peri ton trachlon 
autou kai eripto eiV thn qalassan 
h ina skandalish ena twn meikrwn toutwn 
3 prosecetai eautoiV ean amarthsh eiV se 
o adelfoV sou epeitimhson autw 
kai ean metanohsh afeV autw 
4 kai ean eptakeiV thV hmeraV amarthsh 
eiV se kai to eptakiV epistreyh 
proV se legwn metanohsw, afeV autw 
5 kai eipan oi apostoloi tw Kw prosqeV 
hmein pistin 6 o de eipen autoiV ei eicete pistin 
wV kokkon sinapewV elegete an 
tw orei touto metaba enteuqen 
ekei kai metebainen kai th 
sukameinw * * metafuteuqhti eiV thn 
qalassan kai uphkousen an umein
7 tiV de ecwn * umwn doulon arotriwnta 
h poimenonta oV eiselqonti 
ek tou agrou mh erei autw euqewV

Fol254B
parelqwn anapese 8 alla * erei autw
etoimason ti deipnhsw kai 
perizwsamenoV diakonei moi 
ewV fagw kai piw kai meta tauta 
fagesai su kai piesai 9 mh ecei carin 
tw doulw oti epoihsen ta 
diatacqenta autw ou dokw 10 outwV kai umeiV 
otan poihshte osa legw legetai 
oti douloi esmen acrioi * o wfilomen 
poihsai pepoihkamen 
11 kai egeneto en tw poreuesqai auton 
eiV Ierousalhm kai autoV dihrceto 
* meson SamareiaV kai GalilaiaV 
12 kai eisercomenou autou eiV tina 
kwmhn opou hsan * deka andreV 
leproi kai esthsan porrwqen 
13 kai ekraxan fwnh megalh * Ihu 
epistata elehson hmaV 14 kai idwn 
autouV eipen autoiV teqerapeuesqe
poreuqenteV epideixate eautouV 
toiV iereusin egeneto de en tw 
upagein autouV ekaqarisqhsan 
15 eiV de ex autwn idwn oti ekaqarisqh 
upestreyen meta megalhV fwnhV 
doxazwn ton Qn 16 kai epesen epi proswpon 
proV touV podaV autou * hn de SamarithV 
17 apokriqeiV de o IhV eipen outoiV * outoi 
deka ekaqarisqhsan oi * ennea pou 
18 ex autwn oudeiV eureqh upostreywn 
os dwsei doxan tw Qw ei mh o allogenhV outoV 
19 kai eipen autw anastaV poreuou oti h pistiV sou 
seswken se 20 eperwthqeiV de upo twn
farisaiwn pote ercete h basileia tou Qu 

Fol 255B
apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai 
h bas[il]eia tou Qu meta parathrhsewV 
 21 oude erousin idou wde h idou ekei 
mh pisteushte idou gar h basileia 
tou Qu entoV umwn estin 
22 eipen oun proV touV maqhtaV eleusontai 
hmerai tou epiqumhsai umaV 
mian twn hmerwn toutwn tou uiou 
tou anqrwpou * kai ouk oyesqai  
23 kai erousin umein idou wde * idou ekei 
mh apelqhte mhde diwxhte 
24 wsper gar h astraph h astraptousa 
ek thV upo ton ouranon astraptei
***outwV estai kai o uioV tou anqrwpou 
**25 prwton de di auton polla paqein 
kai apodokimasqhnai apo thV 
geneaV tauthV 26 kai kaqwV egeneto 
en taiV hmeraiV Nwe outwV estai
kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou 
27 hsqion epinon egamoun exegamizonto 
acri hV hmeraV eishlqen Nwe eiV thn kibwton 
kai egeneto kataklusmoV kai apwlesen 
pantaV 28 omoiwV kai wV egeneto 
en taiV hmeraiV Lwt hsqion epinon 
hgorazon epwloun efuteuon 
wkodomoun 29 h * hmera exhlqe Lwt 
apo Sodomwn ebrexe qeion kai pur 
ap ouranou kai apwlese pantaV 
30 kata ta auta estai en th hmera 
tou uiou tou anqrwpou h apokalufqh 
31 *ekeinh th hmera oV estai epi tou 
dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia 
mh katabatw arai auta kai o en tw agrw


Fol 256B 
omoiwV mh epistrayhtw eiV ta opisw 
32 mnhmoneuete thV gunaikoV Lwq 
33 oV an qelhsh zwogonhsai thn yuchn autou 
apolesei authn kai oV an apolesh 
zwogonhsei authn 34 legw umein tauth 
th nukti esontai epi klinhV miaV duo
eiV paralambanete kai o eteroV afietai 
35 esontai duo alhqousai epi to auto 
h mia paralhfqhsetai kai h etera 
afeqhsetai 36 duo egrw eiV paralhfqhsetai
kai o eteros afeqhsetai 
37 kai apokriqenteV legousin * pou Ke 
o de eipen autoiV opou to swma 
ekei *-sunacqhsontai oi aetoi.