Luke 15
Codex Bezae

1 hsan de 
eggizonteV autw panteV oi telwnai 
kai * amartwloi akouein autou 
2 kai diegogguzon oi te farisaioi 
kai oi grammateiV legonteV 
oti outoV amartwlouV prosdetai
kai sunesqiei autoiV 3 eipen de 
proV autouV thn parabolhn tauthn* 
4 tiV anqrwpoV ex umwn oV exei
ekaton probata kai apolesh 
ex autwn en ouk afihsi ta 
enenhkonta ennea en th erhmw 
kai apelqwn to apolwloV zhtei
ewV eurh auto  5 kai eurwn epitiqhsin 
epi touV wmouV autou cairwn 
6 elqw[n] de eiV * oikon sunkaleitai 
touV filouV kai touV geitonaV 
legwn autoiV suncarhte moi oti 
euron to probaton mou to apolwloV 
7 legw de umein oti outwV cara estai 
en tw ouranw epi eni amartwlw
metanoounti h epi enenhkonta
ennea dikaioiV oitineV ouk ecousi
creian metanoiaV 8 h tiV gunh
ecousa dracmaV deka kai apolesasa 

Fol 248B
mian ouci aptei lucnon kai saroi 
thn oikian kai zhtei epimelwV 
ewV * eurh 9 kai eurousa sunkaleitai 
taV geitonaV kai filaV legousa 
suncarhte moi oti euron hn apwlesa dracmhn 
10 outwV legw umein cara estai enwpion 
twn aggelwn tou qeou epi eni 
amartwlw metanoounti 
11 eipen de anqrwpoV tiV eicen duo uiouV 
12 kai eipen o newteroV autwn tw patri 
pater doV moi to epiballon moi meroV 
thV ousiaV kai dieilen autoiV 
ton bion 13 kai ou meta pollaV hmeraV 
sunagagwn panta o newteroV uioV 
apedhmhsen eiV cwran makran 
kakei dieskorpisen eautou ton bion 
zwn aswtwV 14 dapanhsantoV de 
autou panta egeneto leimoV iscura 
kata thn cwran ekeinhn kai autoV 
hrxato uster[e]isqai 15 kai poreuqeiV 
ekollhqh eni twn poleitwn 
thV cwraV ekeinhV kai epemyen 
auton eiV touV agrouV * boskein coirouV 
16 ka[i e]pequmei cortasqhnai ek twn
keratiwn wn hsqion oi coiroi 
kai oudeiV edidou [au]tw 17 eiV eauton de 
elqwn eipen posoi misqioi 
tou patroV mou perisseuousin artwn 
egw de wde leimw apollumai 
18 anastaV poreusomai proV ton patera mou 
kai erw autw pater hmarton eiV ton 
ouranon kai enwpion sou 19 ouketi
eimi axioV klhqhnai sou uioV poihson 

Fol 249B
me wV ena twn misqiwn sou 
20 kai anastaV hlqe[n] proV ton patera autou 
eti de autou makran apecontoV 
eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh 
kai dramwn enepesen epi ton 
trachlon autou * katefilhsen auton 
21 o de uioV eipen autw pater hmarton 
eiV ton ouranon kai enwpion sou 
ouketi eimi axioV klhqhnai sou uioV 
poihson me wV ena twn misqiwn sou  
22 eipen de o pathr proV touV doulouV 
autou tacewV exenegkate stolhn 
thn prwthn kai endusate auton 
kai dote daktulion eiV thn ceira autou 
kai upodhmata eiV touV podaV autou 
23 kai enegkate ton seiteuton moscon 
kai qusate kai fagwmen
kai eufranqwmen 24 oti outoV o uioV mou 
nekroV hn kai anezhsen * apolwlwV 
kai arti eureqh kai hrxanto 
eufrainesqai 25 hn de o uioV autou 
o presbuteroV en agrw ; elqwn de
kai eggisaV th oikeia hkousen 
sumfwniaV kai corwn 26 kai 
proskalesamenoV ena twn paidwn 
epunqaneto ti qelei touto einai 
27 o de eipen * oti o adelfoV sou hkei kai 
equsen o pathr sou ton seiteuton moscon 
autw oti ugienonta auton apelaben 
28 Wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein 
o de pathr autou exelqwn hrxato auton 
29 o de apokreiqeiV eipen tw patrei autou
idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote


Fol 250B
parhbhn sou entolhn kai *oudepote 
edwkaV moi erifon ex aigwn ina meta twn 
filwn mou aristhsw 30 tw de uiw sou 
*o ka[ta]fagonti panta meta twn pornwn 
kai elqonti equsaV * ton seiteuton moscon 
31 o de eipen autw * su pantote met emou ei 
kai panta ta ema sa estin 32 eufranqhnai 
de edei kai carhnai oti o adelfoV sou outoV 
nekroV hn kai anezhsen * apolwlwV 
kai eureqh.