Luke 14
Codex Bezae

1 kai egeneto en tw
eiselqein auton eiV oikon tinoV
twn arcontwn twn farisaiwn
sabbatw fagein arton kai autoi hsan
parathroumenoi auton  2 kai idou anqrwpoV *
hn udrwpikoV enprosqen autou 
3 kai apokriqeiV o IhV eipen proV touV
nomikouV kai farisaiouV * exestin tw
sabbatw qerapeusai h ou; 4 oi de hsucasan
kai epilabomenoV auton kai  iasamenoV
apelusen  5 kai eipen proV autouV
tinoV ex umwn probaton h bouV
eiV frear enpeseitai th hmera tou sabbatou
kai ouk euqewV anaspasei auton
6 oi de ouk apekriqhsan proV tauta 
7 elegen de kai  proV touV keklhmenouV
parabolhn epecwn pwV taV prwtoklisiaV
exelegonto legwn proV autouV 
8 otan klhqhV * eiV gamon mh katakliqhV
eiV thn prwtoklisian mhpote
enteimoteroV sou hxei  9 kai elqwn
o se kai auton kalesaV erei soi doV
toutw topon kai tote esh meta
aiscunhV * escaton topon katecein 
10 all otan klhqhV eiV ton escaton topon
* anapeipte ina otan elqh o keklhkwV se
eiph soi file prosanabhqi anwteron
kai tote estai soi doxa enwpion twn
sunanakeimenwn * 11 oti paV o uywn
eauton tapeinoutai kai o tapeinwn


Fol 245B
eauton uyoutai  12 elegen de kai tw
keklhkoti auton otan poihV ariston
h deipnon mh fwnei touV filouV *
mhde touV adelfouV sou mhde
touV geitonaV * mhde touV plousiouV
mhpote kai autoi antikaleswsin se
kai genhtai antapodoma soi 
13 alla otan poihV dochn kalei
ptwcouV anapeirouV cwlouV
tuflouV  14 kai makarioV esh oti
ouk ecousin antapodounai soi
antapodoqhsetai gar soi en th
anastasei twn dikaiwn 
15 akousaV de tiV tauta twn sunanakeimenwn
eipen autw makarioV oV fagetai arton
en th basileia tou Qu  16 ou de eipen
anqrwpoV tiV epoihsen deip[n]on megan
kai ekalesen pollouV  17 kai apesteilen
ton doulon autou th wra tou deipnou
eipein toiV keklhmenoiV ercesqai
oti hdh panta etoima estin  18 kai hrxanto
apo meiaV panteV paraiteisqai
o prwtoV eipen agron hgorasa kai
anagkhn ecw exelqwn eidein auton
erwtw se ece me parhthmenon 
19 kai eteroV eipen zeugh bown hgora[sa]
pente kai poreuomai dokimasai auta
dio ou dunamai elqein 20 kai alloV eipen
gunaika elabon dio ou dunamai elqein 
21 kai paragenomenoV o douloV aphggeilen
tw kw autou panta tauta kai org[isq]eiV
o oikodespothV tw doulw autou eipen
exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai rumaV


Fol 246B
thV polewV kai ptwcouV kai anapeirouV
kai tuflouV kai cwlouV enegke wde 
22 kai o douloV eipen  * gegon o epetaxaV
kai eti topoV estin  23 kai eipen o kV proV ton
doulon autou exelqe eiV taV odouV
kai fragmouV kai anagkason eiselqein
ina gemisqh mou o oikoV 24 legw gar umein
oti oudeiV twn anqrwpwn * twn
keklhmenwn geusetai mou tou deipnou 
25 suneporeuonto de autw ocloi *
kai strafeiV eipen * autoiV  26 ei tiV ercetai
proV me kai ou peisei ton patera autou
kai thn mhtera autou kai thn gunaika
kai ta tekna kai touV adelfouV
kai taV adelfaV eti de kai thn eautou
yuchn ou dunatai mou maqhthV einai 
27 kai os-* ou bastazei ton stauron eautou
kai ercetai opisw mou ou dunatai mou
maqhthV einai  28 tiV de ex umwn
qelwn purgon oikodomhsai
ouci prwton kaqisaV yhfeizei
thn dapanhn ei ecei eiV apartismon 
29 ina mhpote qentoV autou qemeleion
mh iscush oikodomhsai kai panteV
oi qewrounteV mellousin legein ** 
30 outoV o anqrwpoV hrxato oikodomein
kai ouk iscusen ektelesai  31 h tiV basileuV
poreuomenoV eterw basilei sunbalein 
eiV polemon ouc euqewV kaqisaV
prwton bouleuetai ei dunatoV estin
endeka ceileiasin tw meta eikosi
ciliadwn ercomenw ep auton 
upanthsai 32 ei de mhge eti autou porrw

Fol 247B
ontoV aposteilaV presbeian erwta ta
proV eirhnhn  33 outwV oun kai ex umwn
paV oV ouk apotassetai toiV* uparcousin
autou ou dunatai mou maqhthV einai 
34 kalon to ala ean de kai to ala mwranqh
en tini artuqhsetai 35 oute eiV thn ghn
oute eiV koprian euqeton estin
exw ballousin auto o ecwn wta
akouein akouetw