Luke 11
Codex Bezae

Fol 226B
kai egeneto en tw einai auton
en topw tini proseucomenon kai wV
epausato eipen tiV twn maqhtwn autou
proV auton Ke didaxon hmaV proseucesqai
kaqwV kai IwanhV edidaxen touV
maqhtaV autou 2 o de eipen otan
proseuchsqe mh battologeite wV oi loipoi
dokousin gar tineV oti en th polulogeia
autwn eisakousqhsontai alla proseucomenoi
legete pater hmwn o en toiV ouranoiV
agiasqhtw * onoma sou ef hmaV
elqetw sou h basileia. genhqhtw
to qelhma sou wV en ouranw kai epi ghV
 
3 ton arton hmwn ton epiousion
doV hmein shmeron   4 kai afeV hmein
ta ofilemata hmwn wV kai hmeiV
afeiomen toiV  ofeiletaiV hmwn
kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon
alla rusai hmaV apo tou ponhrou  
5 kai eipen * tiV ex umwn
exei filon kai  poreusetai proV auton
mesonuktiou kai erei autw file
crhson moi treiV artouV 6 epeidh
filoV moi parestin ap agrou kai ouk ecw
o paraqhsw autw  7 ekeinoV de eswqen
apokreiqeiV erei mh moi kopouV parece
hdh h qura keklistai kai ta paidia mou met emou
en th koith estin ou dunamai anastaV
dounai soi  8 legw umein * ou dwsei autw

Fol 231B
anastaV dia to einai auton filon autou
dia ge thn anaidian autou egerqeiV
dwsei *oson crhzei 9  kagw umein legw
aiteite kai doqhsetai umein zhteite
kai eurhsetai  krouete kai anoicqhsetai umein 
10 paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn
euriskei kai tw krouonti anoigetai 
11 tiV de ex umwn ton patera o uioV aithsei
arton mh liqon autw epidwsei h kai
icqun aithsei mh anti icquoV ofin autw
epidwsei  12 ean de kai won aithsei mh
 skorpion  autw epeidwsei 13 ei oun umeiV
ponhroi *-onteV oidate domata agaqa
didonai toiV teknoiV umwn posw mallon
o pathr o ex ouranou dwsei agaqon doma
toiV aitousin auton  14 tauta de eipontoV
autou prosferete autw daimonizomenoV
kwfoV kai ekbalontoV autou panteV
eqaumazon.
15 kai tineV ex autwn eipon
en beelzeboul arconti twn daimoniwn
ekballei ta daimonia  o de apokriqeiV
eipen pwV dunatai satanaV sa
[ta]nan
ekbalein
. 16 eteroi de peirazonteV shmeion
ex ouranou ezhtoun  par autou   17 autoV de
eidwV autwn ta dianohmata
eipen autoiV pasa basileia diamerisqeisa
ef eauthn erhmoutai kai oikoV epi oikon pesitai 
18 ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh
ou staqhsetai h basileia autou oti legete
en beelzeboul ekballein me ta daimonia 
19 ei de egw en beelzeboul ekballw
ta daimonia * uioi umwn en ti[ni]
ekballousin dia touto autoi umwn

Fol 232B
kritai esontai  20 ei de egw en daktulw Qu
ekballw ta daimonia ara efqasen
ef umaV h basileia tou Qu  21 otan o iscuroV
kaqwplismenoV fulassei thn aulhn
autou en irhnh estin ta uparconta autou 
22 ean de * iscuroteroV * epelqwn * thn
panoplian autou airei ef h pepoiqen
kai ta skula auto[u] diadidwsin 
23 o mh wn met emou kat emou estin
kai o mh sunagwn met emou skorpizei 
24 otan de to akaqarton pneuma exelqh
apo tou anqrwpou diercetai dia twn [an]udrwn
topwn zhtoun anapausin kai mh
euriskon legei upostreyw eiV ton
oikon mou oqen exhlqon  25 kai elqwn
eurisk[e]i sesarwmenon * kekosmhmenon 
26 *poreuetai kai paralambanei alla
epta pneumata ponhrotera eautou
kai eiselqonta katoikei ekei kai geinetai
ta escata tou anqrwpou ekeinou
ceirona twn prwtwn  27 egeneto de
en tw legein auton tauta gunh tiV
eparasa fwnhn ek tou oclou eipen autw
makaria h koilia h bastasasa se
kai mastoi ouV eqhlasaV  28 o de eipen
menounge makarioi oi akouonteV
ton logon tou Qu kai fulassonteV *
29 twn de oclwn epaqrozomenwn
hrxato legein h genea auth genea
ponhra estin shmeion epeizhtei
kai shmeion ou doqhsetai auth
ei mh to shmeion Iwna  30 kaqwV gar
egeneto IwnaV shm[e]ion toiV NineutaiV

Fol 233B
outwV estai kai o uioV tou anqrwpou
th genea tauth. Kai katwV IwnaV
en th koilia tou khtouV egeneto
triV hmeraV kai treiV nuktaV
outwV kai o uioV tou anqrwpou en th gh
  
31 basilissa notou egerqhsetai * meta twn
andrwn thV geneaV tauthV kai
katakrinei autouV oti hlqen ek twn
peratwn thV ghV akousai thn sofian
SolomwnoV kai idou pleon SolomwnoV
wde  [32***] 33 oudeiV lucnon ayaV eiV krupthn
tiqhsin oude upo ton modion all epi thn
lucnian ina oi eisporeuomenoi to fwV
blepwsin  34 o lucnoV tou swmatoV sou
estin o ofqalmoV sou otan h o ofqalmoV sou
aplouV pan to swma sou fwt[e]inon estin
otan de ponhroV h kai to swma sou estin
skot[e]inon estin  35 ei oun to fwV to en soi
skotoV to skotos poson  [36*] 
37 edehqh de autou tiV farisaioV
ina  aristhsh met autou eiselqwn de
anepesen  38 o de farisaioV  hrxato
diakreinomenoV en eautw legein
dia ti
ou prwton ebaptisqh pro tou
aristou  39 eipen de o KV proV auton
nun umeiV oi farisaioi upokritai
to exwqen tou pothriou kai tou
pinakoV kaqarizete to de eswqen
umwn gemei arpaghV kai ponhriaV 
40 afroneV ouc o poihsaV to eswqen
kai to exwqen epoihsen 41 plhn
ta enonta dote elehmosunhn
kai idou panta kaqara estai umein 

Fol 234B
42 alla ouai umein toiV farisaioiV
oti apodekatoute to hduosmon
kai to phganon kai pan lacanon
kai parercesqai thn krisin kai thn
agaphn tou Qu *** 43 ouai umin * Farisaioi oti agapate
thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV
kai touV aspasmouV en taiV agoraiV 
kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV
44 ouai umein grammateiV kai farisaioi
oti este * mnhmeia adhla kai oi
anqrwpoi epanw peripatounteV
ouk oidasin  45 apokriqeiV de tiV twn
nomikwn legei autw didaskale
tauta legwn kai hmaV ubreizeiV 
46 o de eipen kai umein ouai toiV
nomikoiV oti fortizete touV
anqrwpouV fortia dusbastakta
kai autoi eni twn daktulwn umwn
ou prosy[a]uete t * 47 ouai umein oti
oikodomeite ta mnhmeia twn
profhtwn oi de patereV umwn
apekteinan autouV  48 ara martureite
mh suneudokein toiV ergoiV twn
paterwn umwn; oti autoi men
apekteinan autouV umeiV de
oikodomeite  49 dia touto *** apostellw
eiV autouV profhtaV kai apostolouV
kai ex autwn apoktenousin
kai ekdiwxousin  50 ina ekzhthqh
to aima pantwn twn profhtwn
to ekcunnomenon apo katabolhV
kosmou ewV thV geneaV tauthV 
51 apo aimatoV Abel ewV aimatoV

FOl 235B
Zacariou uiou Baraceiou on efoneusan
ana meson
tou qusiasthriou kai tou naou
nai legw umein e[k]zhthqhsetai apo thV
geneaV tauthV   52 ouai umein toiV
nomikoiV oti ekruyate thn klein
thV gnwsewV kai autoi ouk ishlqate
kai touV eisporeuomenouV ekwlusate 
53 legonq[o]V de tauta proV autouV
enwpion pantoV tou laou hrxanto
* oi Farisaioi kai oi nomikoi deinwV
*-ecein kai sunballein autw  peri
pleionwn  54 zhtounteV aformhn
tina labein autou ina eurwsin
kathgorhsai autou