Luke 10
Codex Bezae

Fol 226B
apedeizen de
kai eterous -ob - kai apest[e]ilen autouV ana duo
pro proswpou autou eiV panta topon kai polin
ou emellen * ercesqai 2 elegen de proV autouV
o *qerismoV poluV oi de ergatai oligoi
dehqhte * tou Kru tou qerismou opwV
ergataV ekbalh eiV ton qerismon autou
3 upagetai idou egw apostellw umaV wV
arnaV * meson lukwn 4 mh bastazete
ballantion mh phran mh upodhmata
kai mhdena kata thn odon aspashsqe
5 eiV hn an de eiselqhte prwton oikian
legete eirhnh tw oikw toutw
6 kai * h ekei [u]ioV eirhnhV epanapausete
ep auton h eirhnh umwn . ei de mhge
ef umaV epistreyei h eirhnh umwn
7 en auth de th oikia menete esq[i]onteV
kai peinonteV ta par autwn
axioV gar o ergathV tou misqou autou
mh metabainete apo oikiaV eiV
oikian 8 kai eiV hn an polin
eiserchsqe kai decwntai umaV
esqiete ta paratiqemena umein
9 kai qerapeuete ouV en auth
asqenountaV kai legete autoiV
 
Fol 227B
hggiken ef umaV h basileia tou Qu
10 eiV hn d an polin eiselqhte kai mh
dexwntai umaV exelqonteV eiV taV
plateiaV authV eipate 11 kai ton koniorton
ton kollhqenta hmein ek thV
polewV umwn eiV touV podaV
apomassomeqa umein plhn touto
ginwskete oti hggiken
h basileia tou Qu 12 legw de umein
oti SodomoiV ** anektoteron estai
en th baileia tou Qu h th polei ekeinh
13 ouai soi Cwrazain kai Bedsaida oti
ei en Turw kai Sidwni egenhqhsan
ai dunameiV ai genomenai en umein
palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai
metenohsan 14 plhn Turw kai Sidwni
anektoteron estai h [u]mein **
15 kai su Kafarnaoum mh ewV ouranou
uywqhsh h ewV adou katabhsh;
16 o akouwn umwn emou akouei
kai o aqetwn umaV eme aqetei
o de emou akouwn, akouei tou
aposteilantoV me 17 upestreyan de
oi -ob- meta caraV legonteV Ke
kai ta daimonia upotassetai hmein
en tw onomati sou 18 eipen de autoiV
eqewroun ton Satanan wV
astraphn ek tou ouranou pesonta
19 idou didwmi umein thn exousian
tou patein epanw twn ofewn
kai twn skorpiwn kai epi pasan
thn dunamin tou ecqrou kai
ouden umaV * adikhsei 20 plhn
 
Fol228B
en toutw mh cairete oti ta daimonia umein
upotassetai cairete de oti ta onomata
umwn egrafh en tw ouranw
21 en auth de th wra hgalliasato
en tw Pneumati tw agiw kai eipen
exomologoumei soi Pater Ke tou
ouranou kai thV ghV oti apekruyaV
tauta apo sunetwn kai sofwn
kai apekaluyaV auta nhpioiV
nai o Pathr oti outwV egeneto eudokia
enprosqen sou 22 * panta moi paredoqh
apo tou PatroV * kai oudeiV geinwskei
tiV estin o UioV ei mh o Pathr kai tiV
estin o Pathr ei mh o UioV kai w an
boulhtai o uioV apokaluyai 23 strafeiV de
proV touV maqhtaV * eipen autoiV : makarioi
oi ofqalmoi oi bleponteV a blepete
kai akouonteV a akouete 24 legw gar umein
oti polloi profhtai * hqelhsan eidein
a umeiV blepete kai ouk eidon kai akousai
a umeiV akouete kai ouk hkousan
25 anesth de tiV nomikoV ekp[e]irazwn
auton kai legwn * ti poihsaV zwhn
aiwnion klhronomhsw 26 o de eipen
proV auton en tw nomw * gegraptai
pwV anaginwskeiV
27 o de apokriqeiV eipen agaphseiV Kn
ton Qn sou en olh th kardia sou
kai en olh th yuch sou kai en olh th iscui sou
*** kai ton plhsion sou wV seauton
28 eipen de autw orqwV apekriqhV
touto poiei kai zhseiV 29 o de qelwn
eauton dikaiwsai eipen proV ton Ihn
 
Fol22
kai tiV estin mou plhsion 30 upolabwn de
o IhV eipen autw anqrwpoV tiV
katebainen apo Ierousalhm eiV Iericw
kai lhstaiV perie[pe]sen oi kai ekdusanteV
* kai plhgaV epeiqenteV aphlqon
afenteV hmiqanh kata tuca
31 ** iereuV tiV katabainwn en th odw ekeinh
kai idwn auton antiparhlqen 32 omoiwV
de kai leueithV genomenoV kata ton
topon kai idwn auton antiparhlqen
33 SamarithV de tiV odeuwn hlqen kat auton
kai idwn auton esplagcnisqh 34 kai
proselqwn katedhsen ta traumata autou
epicewn eleon kai oinon epibibasaV
*auton epi to idion kthnoV hgagen auton
eiV pandoceion kai epemelhqh autou
35 kai epi thn aurion ekbalwn dhnaria duo
edwken tw pandokei kai eipen
epimelhqhti autou kai o ti an pros-
dapanhseiV en tw epanercesqai me
egw apodwsw * 36 tina oun **dokeiV plhsion
gegonenai tou empesontoV eiV touV lhstaV
37 o de eipen o poihsaV to eleoV met autou
eipen de o IhV poreuou kai su poiei omoiwV
38 egeneto de en tw poreuesqai auton
eiselqein eiV kwmhn tina gunh de tiV
onomati Marqa upedexato auton
eiV ton oikon authV 39 kai thde hn adelfh
kaloumenh Maria h *parakaqisasa
para touV podaV tou Kru hkoue ton logon *
40 h de Marqa periespato peri pollhn
diakonian epistaqeiV de eipen Kre
ou mel[e]i soi oti h adelfh mou katelipen me
 
Fol 230B
monhn diakonein eipon oun auth
ina mou *-antilabhte 41 apokriqeiV de o IhV
eipen auth: Marqa Marqa * qorubazh* 42 ***Maria * thn
agaqhn merida exelexato h* ouk afaireqhsetai
authV