A Lithuanian Translation of "The Heart Sūtra"

"Išminties Šerdis" Sūtra

 

 

Om namo Bhagavatyāi Ārya-Prajnāpāramitāyāi!
Pagarba Išminties, Meilingumo, Šventumo Tobulybei

 

ĀryĀvalokitešvaro bodhisattvo gambhīrām prajnāpāramitāčaryām čaramāno vyavalokayati sma: panča skandhās tāmš ča svabhāvašūnyān pašyati sma.
"Avalokita", Šventasis Viešpatis ir "Bodhisattva" keliavo giliuoju išminties keliu kuris buvo nuėjęs anapus ir žvelgė žemyn iš aukštumos. Jis regėjo penkis kauburius ir jis matė jog jie esmėje buvo tušti.

 

Iha Šāriputra rūpam šūnyatā šūnyatāiva rūpām, rūpān na prithak šūnyatā šūnyatāyā na prithag rūpam, yad rūpam sā šūnyatā yā šūnyatā tad rūpam; evam eva vedanā samjnā samskāra vijnānāni.
Čia, O "Šariputrai", pavidalas yra tuštuma ir toji tuštuma yra pavidalas; tuštuma nesiskiria nuo pavidalo, pavidalas nesiskiria nuo tuštumos; kas yra pavidalas tai yra tuštuma, kas yra tuštuma tai yra pavidalas. Tas pats ir su jausmu, inspūdžiu ir savijauta.

 

Iha Šāriputra sarva dharmāh šūnyatā lakshana, anutpannā aniruddhā, amalā avimalā, anūnā aparipūrnāh.
Čia, O "Šariputrai", visos "dharmos" yra atžymėtos tuštuma; Jos nėra dirbtinės ar sustabdytos, subiaurintos ar nekaltos, trūkstančios ar pilnutinės.

 

Tasmāč Čāriputra šūnyatāyām na rūpam na vedanā na samjnā na samskārā na vijnāni. Na čaksuh šrotra ghrāna jihvā kāya manāmsi. Na rūpa šabda gandha rasa sprashtavaya dharmah. Na čakshur dhātur yāvan na manovjnāna dhātuh. Na avidyā na avidyā kshayo yāvan na jarāmaranam na jarāmarana kshayo. Na duhkha samudaya nirodha mārgā. Na jnānam, na prāptir nāprāptih.
Dėlto, O "Šariputrai", tuštumoj nėra pavidalo, nei savokos, nei polinkio, nei jausmo; nei akies, ausies, nosies, liežuvio, kūno, minties; nei kvarmos, garso, kvepėjimo, apčiuopamo mintinio objekto; nei regėsio organo elemento, ir taip toliau, iki mes pasiekiame; nei minties pajautos elemento; nėra ten nei nežinios, sugedimo ir mirties. Nėra ten kentėjimo, nei originacijos, nei sustojimo, nei tako; nėra ten nei pažinimo, nei atsiekimo, ir neatsiekimo.

 

Tasmāč Čāriputra aprāptitvād bodhisattvasya prajnāpāramitām āšritya viharati čittāvaranah. Čittāvarana nāstitvād atrastro viparyāsa atikrānto nishthā nirvāna prāptah.
Dėlto tai, O "Šariputrai", kadangi del jo neatsiekimo, kad "Bodhisattva", pasikliaudamas tobulybėje ir išminty, gyvena be minties aprėpimo. Nereikiant pasikliovimo mintyje jis nebuvo priverstas drebėti baime, jis nugalėjo tą kas gali sujaudinti, ir galop jis atsiekia "Nirvaną".

 

Tryadhva vyavasthitāh sarva buddhāh prajnāpāramitām āšritya anuttarām samyaksambodhim abhisambuddhāh.
Visi tie kurie pasirodo kaip "Buddhos", trijuose perioduose pilnai pajunta galutiną, teisingą, ir tobulą supratimą nes jie pasitikėjo išminties tobulybe.

 

Tasmāj jnātavyam : prajnāpāramitā mahā mantro mahā vidyā mantro 'nuttara mantro' samasama mantrah, sarva duhkha prašamanah, satyam amithyatvat. Prajnāpāramitāyām ukto mantrah. Tadyathā : Gate gate pāragate pārasamgate bodhi svāhā! Iti prajnāpāramitā hridayam samaptam.
Dėlto vienas turi pažinti "Pradžnaparamitą" didžiaja apžava, didelio žinojimo apžava, palengvintoja viso kentėjimo, teisybėje - nes gali išeiti neteisingai? Ši apžava yra suteikta per "Pradžnaparamita"; ši apžava yra suteikta; Seka šitaip: Pranyko, pranyko, pranyko anapus, visiškai pranyko anapus. O kokis tai pabudimas, visi kelkimės garbingai. Šiuo baigiasi tobulos išminties šerdis.

 

 

~ in memory of Netta Poska ~

 

 

"Pražnāpāramitā" - pra - žinia - pervirš - eiti               "Dharma" - Dermė

-Translation by
Jos. Poška & son.

 

 
HELP TIBET